Jak wnosi się skargę na czynności komornika i jaka jest opłata za sprawę?

  1. obecnie skargę na czynności komornika wnosi się do komornika sądowego, którego czynności lub zaniechania dotyczy skarga. 
  2. od dnia 8 września 2016 roku wszystkie skargi na czynność komornika powinny być składane komornikowi, nawet jeśli postępowanie prowadzone przez komornika zostało wszczęte przed tą datą. (stanowisko Sądu Najwyższego co do pojęcia sprawy cywilnej - uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2008 roku, sygn. akt III CZP 142/07, uchwała z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 73/14, opubl. w OSNC 2015/7-8/84 i LEX nr 1532597).
  3. skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł. Opłata może zostać uiszczona przez naklejenie znaków opłaty sądowej lub dokonanie przelewu na konto sądu. Ponieważ skargę składa się komornikowi, w przypadku składania skargi na czynność komornika zachęcamy do opłacania skargi poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej. Można też wnieść skargę tymczasowo nieopłaconą – sąd wezwie do uiszczenia opłaty sądowej po przekazaniu mu skargi przez komornika. 
  4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym, najczęściej liczonym od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności.
  5. skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Takie czynności komornika są obecnie niezaskarżalne.
  6. przepisy dotyczące składania skargi na czynność komornika i jej rozpoznawania to artykuły od 767 do 7673 Kodeksu postępowania cywilnego.