Konta bankowe

Wpisy sądowe,grzywny, koszty uiszcza się na konto:

NBP O/Łódź 79 1010 1371 0005 1822 3100 0000


Wpłaty zaliczek dla biegłych, tłumaczy, opinie, opłatę za wpis do rejestru spadkowego uiszcza się na konto:

NBP O/Łódź 19 1010 1371 0005 1813 9800 0000


Wpłaty z tytułu wadium, depozytów, poręczeń, i zabezpieczeń majątkowych uiszcza się na konto:

BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004


Wpłaty: zasądzone na podstawie wezwań Sądu: Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi:

63 1130 1163 0014 7129 0420 0001

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe