Schemat struktury organizacyjnej

 Schemat organizacyjny

A.X. – 012 -1 /2017

Schemat organizacyjnego i funkcjonalnego podporządkowania komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi sporządzony przez Prezesa Sądu w oparciu o:

  1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.VI.2012r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości z 27 czerwca 2012r. § 1 pkt 20 ppkt e), ustawę z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dziennik Ustaw Nr 98 poz. 1071 art. 39) oraz art.32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).
  2. Zarządzenie nr 24/00 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 28.06.2000r z późniejszymi zmianami, w sprawie organizacji, podziału czynności oraz utworzenia wewnętrznych komórek organizacyjnych administracji sądowej w Sądach Rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Zarządzenie nr 23/2009 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 02 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Sekcji Egzekucyjnej w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Zarządzeniem nr 20/2014/A Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi zmieniające właściwość Sekcji Egzekucyjnej w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, Zarządzenie nr 2/2010 Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4 stycznia 2010 roku dotyczące dokonania zmiany nazwy Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych dla spraw karnych, karnych skarbowych i o wykroczenia wspólną dla VII i VIII Wydziału Grodzkiego utworzoną Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi nr 3/04 z dnia 11 marca 2004 roku na Sekcję Wykonywania Orzeczeń Sądowych VII Wydziału Karnego, Zarządzenie nr 1/2012 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesanta, zmienione zarządzeniem nr 13/2015, Zarządzenie nr 7/2013 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia Oddziału Informatycznego, Zarządzenie nr 2/2014 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie utworzenia Oddziału Gospodarczego, Zarządzenie nr 4/2015 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie utworzenie Oddziału Kadr. Zarządzenie nr 15/2016/A Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 08 kwietnia 2016 roku. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 roku.

 

Prezes Sądu Rejonowego
dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Wioletta Sychniak