mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuBiuro Obsługi Interesanta

Wersja archiwalna zmieniona dnia 31.03.2012Zakres zadań BOIZakres zadań BOIZakres zadań BOI Zakres zadań BOI Zakres zadań BOIZakres zadań BOIZakres zadań BOI
Czytelnia aktCzytelnia aktCzytelnia akt Czytelnia akt Czytelnia aktCzytelnia aktCzytelnia akt
Ulotki, wzory i formularzeUlotki, wzory i formularzeUlotki, wzory i formularze Ulotki informacyjne, wzory i formularze Ulotki, wzory i formularzeUlotki, wzory i formularzeUlotki, wzory i formularzeBiuro Obsługi Interesanta (BOI) wraz ze stanowiącą jego część Czytelnią Akt w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 zostało powołane z dniem 16 stycznia 2012 r. na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 9 stycznia 2012 roku Nr 1/2012.


Biuro prowadzi obsługę interesantów:


 • I Wydziału Cywilnego
 • II Wydziału Cywilnego
 • V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
 • VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
 • Sekcji Egzekucyjnej w II Wydziale Cywilnym


Biuro Obsługi Interesanta udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych i wydaje zamówione dokumenty.


Przyjęcia Interesantów:

Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta

poniedziałek w godzinach 08:00-18:00

wtorek - piątek w godzinach 08:00-15:00

jak również telefonicznie pod numerem telefonu:

(+48) (42) 677-95-64

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

boi( at )widzew.sr.gov.pl

* W miejsce (at) należy wstawić znak @Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje pisma procesowe do spraw toczących się w ww. Wydziałach i Sekcji, za wyjątkiem:


 • pism modyfikujących przedmiot postępowania;
 • środków zaskarżenia;
 • wniosków o udzielenie zabezpieczenia w toku postępowania.


BOI nie przyjmuje pism wszczynających nowe sprawy. Przyjmowaniem takich pism zajmuje się Biuro Podawcze Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, Al.Piłsudskiego 143.

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do BOI - obowiązuje zasada jednej kolejki.

Informacje udzielane telefonicznie oraz drogą elektroniczną mogą obejmować: wskazanie sygnatury sprawy, terminy posiedzeń i rozpraw, datę wydania orzeczenia, czynności dotyczące postępowania międzyinstancyjnego i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta.

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych

Zakres zadań BOI:

 1. Informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu.
 2. Informowanie o kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych.
 3. Informowanie o przesłankach udzielania pomocy prawnej z urzędu (ustanowienia adokata lub radcy prawnego).
 4. Informowanie o rodzajach środków odwoławczych i terminach ich wniesienia.
 5. Informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, numerach telefonów, wydziałów.
 6. Informowanie o terminach i miejscach rozpraw sądowych.
 7. Wydawanie stronom postępowania i ich pełnomocnikom odpisów orzeczeń, tytułów wykonawczych, uwierzytelnionych odpisów, zaświadczeń, kserokopii z akt sprawy.
 8. Udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych, listy mediatorów oraz instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych.
 9. Udostępnianie adresów niektórych innych instytucji pozasądowych m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, jednostek policji, organizacji pozarządowych itp.
 10. Udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności.
 11. Udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały tut. Sądu.

Czytelnia Akt

Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłaszania się w Czytelni Akt stanowiącej wydzieloną część Biura Obsługi Interesanta.

Akta udostępniane są osobom do tego uprawnionym w poniedziałki w godzinach 08:00–18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 08:00–15:00, z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są uprawnionym w poniedziałek - do godziny 17:45, od wtorku do piątku - do godziny 14:45.

W celu uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami zachęcamy do wcześniejszego zamawiania akt sądowych telefonicznie pod numerem (42) 677-95-64 lub (42) 677-95-16 lub drogą elektroniczną pod adresem boi( at )widzew.sr.gov.pl

W celu przyspieszenia obsługi, interesanci powinni w mailu lub telefonicznie podać następujące dane:

 • sygnatura akt, nazwa i numer wydziału;
 • nazwę/ imię i nazwisko stron/uczestników biorących udział w sprawie;
 • status w sprawie osoby zamawiającej akta;
 • proponowany termin przeglądania akt;
 • numer kontaktowy osoby zamawiającej akta, aby pracownik czytelni mógł powiadomić zainteresowanego o konieczności ustalenia innego terminu, w celu zapoznania się z aktami sprawy.

Po zamówieniu akt za pośrednictwem poczty elektronicznej pracownik BOI potwierdza dostępność akt w danym dniu.

Pracownicy BOI i czytelni zobowiązani są do sprawdzenia danych osoby, która chce zapoznać się z aktami, jak rónież jej statusu, umocowania w sprawie (tzn. czy ma możliwość wglądu do akt sprawy - czy jest stroną/uczestnikiem, pełnomocnikiem strony/uczestnika, czy w aktach sprawy znajduje się stosowne umocowanie).

Powyższe dane weryfikowane są przed wydaniem akt.

Pracownik BOI/Czytelni wypełnia druk zamówienia, na którym wpisuje m.in. dane strony, sygnaturę sprawy, status w sprawie. Po przyjęciu zamówienia i zweryfikowaniu danych osoby je składającej pracownik BOI dokonuje zamówienia we właściwym wydziale akt do Czytelni.

Czas oczekiwania na akta to kilkanaście minut, maksymalnie do pół godziny, pod warunkiem dostępności akt w sekretariacie wydziału lub archiwum podręcznym. Akta spraw, których udostępnienie w danym momencie nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługująca BOI/Czytelnię z właściwym sekretariatem wydziału. W przypadku akt archiwalnych termin ich udostępnienia uzgadniany jest każdorazowo z pracownikiem właściwego wydziału.

Regulacje dotyczące pracy Biura Obsługi Interesanta:Ulotki informacyjne, wzory i formularze:


L.p. Ulotki informacyjne DOC PDF
1. Ulotka - ogólna
2. Ulotka - alimenty
3. Ulotka - postępowanie w sprawach cywilno - egzekucyjnych
4. Ulotka - postępowanie w sprawach egzekucyjnych
5. Ulotka - postępowanie w sprawach spadkowych
6. Ulotka - środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym
L.p. Wzory i formularze DOC PDF
1. Pełnomocnictwo do reprezantacji
2. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty
3. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi lub postanowieniu
4. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia
5. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
6. Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy
7. Wniosek o wydanie odpisu ugody wraz z postanowieniem sądu
8. Wniosek o wydanie oryginału dokumentów
9. Wniosek o wydanie prawomocnego nakazu zapłaty
10. Wniosek o wydanie wydruku komputerowego
11. Wniosek o wydanie wyroku lub postanowienia
12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu
13. Wykaz majątku

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paweł Warkoczewski
Dokument z dnia: 16.12.2011
Dokument oglądany razy: 32 973
Opublikował: Paweł Warkoczewski
Publikacja dnia: 31.03.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj