Czy wyrok dostaje się z urzędu?

Nie, sąd nie doręcza z urzędu wyroków ani postanowień kończących postępowanie. Odpisy orzeczeń sąd wydaje na wniosek stron. Opłata wynosi 6 zł za stronę.

Z urzędu doręcza się stronom wyroki zaoczne oraz postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym.