Czy w czasie trwania małżeństwa można żądać alimentów od współmałżonka?

Można, o ile nie przyczynia się on do zaspakajania potrzeb rodziny (np. koszty utrzymania mieszkania, zakup żywności itp.).