Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?

Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać:

  • oznaczenie sądu do którego kierujemy pozew, bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
  • dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy/; (imiona, nazwiska, numery PESEL, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników);
  • oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek;
  • oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek);
  • określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe;
  • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty);
  • opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie);
  • własnoręczny podpis;
  • wykaz załączników.

UWAGA

Pozew/wniosek należy sporządzić, oprócz egzemplarza dla Sądu, w tylu odpisach ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.